Články pro vaše studium

Nejepší co můžete udělat, je zjistit si informace a vytvořit si vlastní názor.

Vitamín D spolu s hořčíkem zlepšují chování dětí s ADHD už za dva měsíce

Studie se zabývala nedostatky v ​​hladině hořčíku a vitamínu D u lidí s ADHD. Děti, které dostávaly vitamín D a hořčík, také vykazovaly významné snížení emocionálních problémů.

Kolektiv @ BMC Pediatrics
Share:
Vitamín D spolu s hořčíkem zlepšují chování dětí s ADHD už za dva měsíce
Vitamín D spolu s hořčíkem zlepšují chování dětí s ADHD už za dva měsíce

Úvod

Porucha pozornosti/hy­peraktivita (ADHD) je neurovývojová porucha charakterizovaná různou závažností deficitu pozornosti a hyperaktivity. Studie prokázaly nedostatky v sérové ​​hladině hořčíku a vitamínu D u lidí s ADHD. Cílem této studie je zjistit vliv suplementace vitaminu D a hořčíku na duševní zdraví u dětí s ADHD.

Metoda

Provedli jsme randomizovanou, dvojitě zaslepenou, placebem kontrolovanou klinickou studii u 66 dětí s ADHD. Účastníci byli náhodně rozděleni tak, aby dostávali vitamin D (50 000 IU/týden) plus hořčík (6 mg/kg/den) doplňky (n = 33) nebo placebo (n = 33) po dobu 8 týdnů. K hodnocení duševního zdraví dětí na začátku a na konci studie byl použit dotazník o silných stránkách a potížích.

Výsledek

Po osmi týdnech intervence se sérové ​​hladiny 25-hydroxy-vitamínu D3 a hořčíku významně zvýšily v intervenční skupině ve srovnání s kontrolní skupinou. Děti, které dostávaly vitamín D a hořčík, také vykazovaly významné snížení emocionálních problémů, problémů s chováním, problémů s vrstevníky, sociálního skóre, celkových potíží, externalizačního skóre a internalizačního skóre ve srovnání s dětmi léčenými placebem.

Závěr

Souběžná suplementace vitaminu D (50 000 IU/týden) a hořčíku (6 mg/kg/den) po dobu 8 týdnů by mohla zlepšit behaviorální funkce a duševní zdraví dětí s ADHD. Jsou však zapotřebí další dobře navržené studie s větší velikostí vzorku.

Přečtěte si celý text na webu BMC Pediatrics: Vitamín D spolu s hořčíkem zlepšují chování dětí s ADHD už za dva měsíce.